ފިޤުހު

ފިޤުހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ ފަހުމެވެ. އެބަހީ ވިސްނި ދޭހަވުމެވެ. ފިޤުހަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ ޙުކުމްކާބެހޭ ޢިލްމެވެ. މި ޞަފުޙާގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގައި ހުންނާނީ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކާގުޅޭ މަޒުމޫނުތަކާއި ކުރު ލިޔުންތަކެވެ.

Copyright 2021 © Sheikh Hassan Moosa Fikree