ރިޝްވަތަ ހިފުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަކީ ފައިސާ ބަހާ ވާހަކައެވެ. ރިޝުވަތު ދޭ ވާހަކައެވެ. އާންމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ރިޝްވަތު ބެހުމުގައާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގައި ބައިވެރިވާ ވާހަކައެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރިޝްވަތު ނުހިފާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުވަތަ މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި މެނުވީ މެންބަރުންގެ ނުވަތަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިދާއެއް މީސްތަކުންނަކަށް ނުލިބޭ ކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ. އެއް ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބަހާ ފައިސާގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރިޝްވަތަ ހިފުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަކީ ފައިސާ ބަހާ ވާހަކައެވެ. ރިޝުވަތު ދޭ ވާހަކައެވެ. އާންމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ރިޝްވަތު ބެހުމުގައާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގައި ބައިވެރިވާ ވާހަކައެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރިޝްވަތު ނުހިފާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުވަތަ މަޖްލިސް އިންތިޚާބުގައި މެނުވީ މެންބަރުންގެ ނުވަތަ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިދާއެއް މީސްތަކުންނަކަށް ނުލިބޭ ކަމުގައި އެމީހުން ބުނެއެވެ. އެއް ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބަހާ ފައިސާގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަފްސުގެ ރޫޓީން ޗެކް ކުރާށެވެ!

އެކުވެރި ރަޙުމަތްތެރިޔަކު އޭނާގެ ސައިކަލު ހަދަން ގަރާޖަކަށް ގެންދިޔަ ވާހަކަ ބުނުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޔާތާ އެވާހަކައާ ގުޅުވައިލެވުނެވެ. ފުރަތަމަ އެ އެކުވެރިޔާގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމެވެ. ސައިކަލް ގަރާޖެއްގެ ކައިރީން އެ އެކުވެރިޔަކު ފެނުމުން ކިހިނެއްތޯ އަހާލުމުން، އޭނާގެ ހާލަތު ކިޔައިދެމުން ބުންޏެވެ. “މިއުޅެނީ ސާރވިސްކުރަން ލާފަ ހުރި ސައިކަލް ބަލާ އައިސް. އެތަނަށް ގެންދިޔައިރު ހުރީ 13000 ކިލޯމީޓަރުވަރު ދުވެފަ. ދެން މެކޭނިކު ކައިރީ އަހާލީމާ ބުނީ 10،000 ހަމަވީމަ ޖެހޭނެޔޭ ފުލް ސާރވިސްއެއް ކުރަން. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަފްސުގެ ރޫޓީން ޗެކް ކުރާށެވެ!

އެކުވެރި ރަޙުމަތްތެރިޔަކު އޭނާގެ ސައިކަލު ހަދަން ގަރާޖަކަށް ގެންދިޔަ ވާހަކަ ބުނުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙަޔާތާ އެވާހަކައާ ގުޅުވައިލެވުނެވެ. ފުރަތަމަ އެ އެކުވެރިޔާގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމެވެ. ސައިކަލް ގަރާޖެއްގެ ކައިރީން އެ އެކުވެރިޔަކު ފެނުމުން ކިހިނެއްތޯ އަހާލުމުން، އޭނާގެ ހާލަތު ކިޔައިދެމުން ބުންޏެވެ. “މިއުޅެނީ ސާރވިސްކުރަން ލާފަ ހުރި ސައިކަލް ބަލާ އައިސް. އެތަނަށް ގެންދިޔައިރު ހުރީ 13000 ކިލޯމީޓަރުވަރު ދުވެފަ. ދެން މެކޭނިކު ކައިރީ އަހާލީމާ ބުނީ 10،000 ހަމަވީމަ ޖެހޭނެޔޭ ފުލް ސާރވިސްއެއް ކުރަން. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

.ރަމަޟާން މަސް ޣާފިލުކަމުގައި ނަގައިނުލާށެވެ

ރަމަޟާންމަހާ ބައްދަލުވުމާއި، އެމަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެހެނީ ރަމަޟާން މަހަކީ ފާފައް ފުއްސެވުމާއި، ރަޙްމަތުގެ މައްސަރެވެ. އެ މައްސަރުގެ ކޮންމެ ރެއެއްގައި ﷲ ތަޢާލާ، އެ އިލާހުގެ އަޅުތަކުންކުރެ ބަޔަކު ނަރަކައިން މުއްތި ކުރައްވާނޭކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި މާތް މައްސަރަކީ އަހަރުގެ މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވުމަށް މާތް ﷲ އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި މައްސަރެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

.ރަމަޟާން މަސް ޣާފިލުކަމުގައި ނަގައިނުލާށެވެ

ރަމަޟާންމަހާ ބައްދަލުވުމާއި، އެމަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އެހެނީ ރަމަޟާން މަހަކީ ފާފައް ފުއްސެވުމާއި، ރަޙްމަތުގެ މައްސަރެވެ. އެ މައްސަރުގެ ކޮންމެ ރެއެއްގައި ﷲ ތަޢާލާ، އެ އިލާހުގެ އަޅުތަކުންކުރެ ބަޔަކު ނަރަކައިން މުއްތި ކުރައްވާނޭކަމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި މާތް މައްސަރަކީ އަހަރުގެ މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވުމަށް މާތް ﷲ އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި މައްސަރެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުވަރުގެ ވަށާލެވިގެންވަނީ ހިތް ނޭދޭ ކަންތައްތަކުން

އިންސާނާގެ ނަފްސު އަބަދުވެސް އެދި ގޮވަނީ ލުއިފަސޭހަ ކަމަށެވެ. ހިތް އެދޭފަދަ ކަންކަމަށެވެ. ހަވާ ނަފްސުގެ އެދުންތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ފާހިޝް ޢަމަލުތަކެވެ. ތިމާއަށް ދެދުނިޔޭގައި ނަފާކުރަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ބުރައަކާއެކު މެނުވީ ހާސިލު ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޣައިރު ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރީންގެ ތެރެއިންވެސް، ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ވާސިލުވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކުވަނީ އެމީހުންގެ ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުގައި އުފުލި ބުރަޔާއި، ވީ ގުރުބާނީގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެތައް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުވަރުގެ ވަށާލެވިގެންވަނީ ހިތް ނޭދޭ ކަންތައްތަކުން

އިންސާނާގެ ނަފްސު އަބަދުވެސް އެދި ގޮވަނީ ލުއިފަސޭހަ ކަމަށެވެ. ހިތް އެދޭފަދަ ކަންކަމަށެވެ. ހަވާ ނަފްސުގެ އެދުންތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ފާހިޝް ޢަމަލުތަކެވެ. ތިމާއަށް ދެދުނިޔޭގައި ނަފާކުރަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ބުރައަކާއެކު މެނުވީ ހާސިލު ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޣައިރު ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރީންގެ ތެރެއިންވެސް، ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ވާސިލުވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކުވަނީ އެމީހުންގެ ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުގައި އުފުލި ބުރަޔާއި، ވީ ގުރުބާނީގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެތައް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އައު ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެން ފަށާއިރު ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް

މި ދުވަސްވަރަކީ ހިޔާ ފުލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެތާނގެ ފިނިޝިން ނިންމައި، އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ، ހިތްގައިމު ތަށިމުށި، ފާރުގައިލާ ކުލަޔާއި، ފަރުނީޗަރު ގަނެ، ރެޔާއިދުވާލު، އެޕާޓްމަންޓްގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާއިރި، އައު ގެޔަކަށް ބަދަލުވާއިރު، ނުވަތަ ދިރިއުޅެންފަށާއިރު ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލުން މުހިންމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރަން އަންގަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ޝަރުޢީ އަދަބުތަކާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އައު ގެއެއްގައި ދިރިއުޅެން ފަށާއިރު ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް

މި ދުވަސްވަރަކީ ހިޔާ ފުލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އެތާނގެ ފިނިޝިން ނިންމައި، އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ، ހިތްގައިމު ތަށިމުށި، ފާރުގައިލާ ކުލަޔާއި، ފަރުނީޗަރު ގަނެ، ރެޔާއިދުވާލު، އެޕާޓްމަންޓްގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާއިރި، އައު ގެޔަކަށް ބަދަލުވާއިރު، ނުވަތަ ދިރިއުޅެންފަށާއިރު ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލުން މުހިންމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރަން އަންގަވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ޝަރުޢީ އަދަބުތަކާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ތިޔަބައިމީހުންނަށެވެ.

އެހެން ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެއި، އެމީހުންގެ ދީނަށް އަޅުކަންކޮށް އުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނޭ ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ބުނުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައިވަނީ އެކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން އޮންނަޖެހޭ ކަމުގައި ދެކި، އެކަމަށް ފާޅުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި އެބައުޅެއެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ހިލިގަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިވޭ އެއް ބަހަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަންނަނިވި އާޔަތެވެ. ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ (الكافرون: 6) މާނައީ: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން ތިޔަބައިމީހުންނަށެވެ.

އެހެން ދީންތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެއި، އެމީހުންގެ ދީނަށް އަޅުކަންކޮށް އުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނޭ ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ބުނުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައިވަނީ އެކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން އޮންނަޖެހޭ ކަމުގައި ދެކި، އެކަމަށް ފާޅުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ބަޔަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި އެބައުޅެއެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ހިލިގަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިވޭ އެއް ބަހަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަންނަނިވި އާޔަތެވެ. ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ (الكافرون: 6) މާނައީ: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަޅު ދަބަހުގައި އުފަލަމުންދާ ތަކެތި

ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ އުފުލާ ވާހަކަ މީޑިޔާގެ ސުރުޚީތަކުގައި އާންމުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރެކެވެ. ކުރިޔާއި މިހާރުގެ ރައީސުންނާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ދައުލަތުގެ އިސްވެރީންނާއި، އެކިދުވަސްވަރު މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި ފަރާތްތައްވެސް މި ތުހުމަތުގައި ހިމެނެއެވެ. އެކިއެކި ސިޔާސީ ޕޯޑިޔަމްތަކުގައިވެސް މި ކަޅު ދަބަހުގައި އުފުލި އެއްޗެތީގެ ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގައި އެދަބަހުގައި އުފުލީ ފައިސާއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި އެމީހުން އެ ދަބަހުގައި އުފުލީ “ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ” ދިޔާ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ އަނެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަޅު ދަބަހުގައި އުފަލަމުންދާ ތަކެތި

ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ އުފުލާ ވާހަކަ މީޑިޔާގެ ސުރުޚީތަކުގައި އާންމުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރެކެވެ. ކުރިޔާއި މިހާރުގެ ރައީސުންނާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ދައުލަތުގެ އިސްވެރީންނާއި، އެކިދުވަސްވަރު މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައި ފަރާތްތައްވެސް މި ތުހުމަތުގައި ހިމެނެއެވެ. އެކިއެކި ސިޔާސީ ޕޯޑިޔަމްތަކުގައިވެސް މި ކަޅު ދަބަހުގައި އުފުލި އެއްޗެތީގެ ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގައި އެދަބަހުގައި އުފުލީ ފައިސާއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި އެމީހުން އެ ދަބަހުގައި އުފުލީ “ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ” ދިޔާ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ އަނެއް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ޚިޔާރު ކުރުން

ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތި ކަމަކީ ވަޒީފާތަކާއި، ވިޔަފާރިތައް ބަންދުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މާލީ ދަތިކަމެވެ. މިފަދަ ދަތި ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން، މުސްލިމުންގެ އީމާންކަމާއި ޢަޤީދާއަކީ ވަރަށް މުހިމުން ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ހަނދާންކުރަންވީ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ، ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހިނގަނީ މާތް ﷲ ގެ މަތިވެރި ޙިކްމަތްވަންތަކަމުން ކަމެކެވެ. މިދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެއިލާހުގެ މިންވަރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ހަމައެއާއެކު ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ޚިޔާރު ކުރުން

ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތި ކަމަކީ ވަޒީފާތަކާއި، ވިޔަފާރިތައް ބަންދުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މާލީ ދަތިކަމެވެ. މިފަދަ ދަތި ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން، މުސްލިމުންގެ އީމާންކަމާއި ޢަޤީދާއަކީ ވަރަށް މުހިމުން ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ހަނދާންކުރަންވީ އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ، ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހިނގަނީ މާތް ﷲ ގެ މަތިވެރި ޙިކްމަތްވަންތަކަމުން ކަމެކެވެ. މިދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެއިލާހުގެ މިންވަރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ހަމައެއާއެކު ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުންނަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުދަލަށް ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމުގެ ނުބައިކަން

މީސްތަކުންނަށް އެ މުދަލަކަށް ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައިވެސް އާންމު ކަމަކަށްވެއްޖެއެވެ. ކޮންމެ ރޯދަމަކާ ދިމާކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އެތައް ގުނައަކަށް ބޮޑުކޮށްގެން ވިއްކުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތުރާލެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ރޯދަމަސް ކަމުގައި ނުވިއެއްކަމަކު މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ އެފަދަ ކަމެކެވެ. ހިޔާ ފުލެޓްތައް ހަދަން ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ތަށިމުއްޓާއި، ދޮރާއި ދޮރުކަނި، ފާޚާނާ ފިޓިންގސްފަދަ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެފައިތިބި މި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުދަލަށް ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމުގެ ނުބައިކަން

މީސްތަކުންނަށް އެ މުދަލަކަށް ބޭނުންޖެހޭ ވަގުތު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައިވެސް އާންމު ކަމަކަށްވެއްޖެއެވެ. ކޮންމެ ރޯދަމަކާ ދިމާކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އެތައް ގުނައަކަށް ބޮޑުކޮށްގެން ވިއްކުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތުރާލެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ރޯދަމަސް ކަމުގައި ނުވިއެއްކަމަކު މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ އެފަދަ ކަމެކެވެ. ހިޔާ ފުލެޓްތައް ހަދަން ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ތަށިމުއްޓާއި، ދޮރާއި ދޮރުކަނި، ފާޚާނާ ފިޓިންގސްފަދަ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެފައިތިބި މި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
އެންމެފަހުގެ

Copyright 2021 © Sheikh Hassan Moosa Fikree